วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบและเทคโนโลยี

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการออกแบบ การเขียนภาพฉาย การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ การออกแบบ เขียนภาพฉายและเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ระบบ หลักความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำด้านงานช่างออกแบบเพื่อการออกแบบและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความประหยัดคุ้มค่า มีความซื่อสัตย์ในการทำงานรักษาความปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน มองเห็นคุณค่าในการทำงาน และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม