การเพิ่มวัตถุรูปร่างต่างๆ (Add Object)

กลุ่มของวัตถุ จะอยู่ที่แถบ Command Group
เมื่อคลิกค้างที่รูปสี่เหลี่ยม จะสามารถเลือกวัตถุรูปร่างต่างๆได้
จะได้รูปร่างต่างๆ ตามตัวอย่าง