การย้ายวัตถุ (Move)

คลิกเครื่องมือ Move ที่แถบ Command Group

คลิกที่ลูกศรแกน X แล้วลากเพื่อย้ายวัตถุในแนวแกน X

คลิกที่ลูกศรแกน Y แล้วลากเพื่อย้ายวัตถุในแนวแกน Y

คลิกที่ลูกศรแกน Z แล้วลากเพื่อย้ายวัตถุในแนวแกน Z

**ไม่ควรย้ายวัตถุโดยการคลิกที่วัตถุโดยตรง เพราะจะทำให้ควบคุมทิศทางการย้ายได้ยาก