การปรับขนาด (Scale&Size)

คลิกเครื่องมือ Scale ที่แถบ Command Group

คลิกที่ปลายเส้นแกน เพื่อขยายขนาดวัตถุ

(*จะขยายทุกๆด้านเท่ากัน)

คลิกที่จุดสีส้ม เพื่อปรับขนาดแต่ละด้าน

(*จุดสีส้มจะอยู่ทุกเครื่องมือ)