การหมุนวัตถุ (Rotate)

คลิกเครื่องมือ Rotate ที่แถบ Command Group

คลิกแกนหมุนสีน้ำเงิน(แกนZ) เหมือนวัตถุตามแนวแกน Z

คลิกแกนหมุนสีแดง (แกนX) เหมือนวัตถุตามแนวแกน X

คลิกแกนหมุนสีแดง (แกนY) เหมือนวัตถุตามแนวแกน Y