ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วิชาที่สอน

ภาคเรียนที่ 1/2564

ภาคเรียนที่ 2/2564

ICT TEAM @SKR