ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วิชาที่สอน

ICT TEAM @SKR