ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2/2564

ปีการศึกษา 2563

ICT TEAM @SKR